Chef Manager: Introducció

Chef Manager, aquest és el nom (encara no definitiu) d’una de les aplicacions que estem desenvolupant en Software Solutions. Aquesta aplicació està orientada a la gestió integral de restaurants, bars, cafeteries, gelateries, pubs i diversos negocis relacionats amb l’hostaleria. La idea principal darrere d’aquest producte és la d’oferir una aplicació intuïtiva i moderna que permeti […]

Primers passos del dissenyador de sales

Una de les parts més importants de Chef Manager, volem que sigui la interfície d’usuari. Avui en dia, un programa no ha de ser «només» funcional, sinó que ha de ser senzill d’utilitzar i ha de ser «atractiu». Normalment, els programes per a hostaleria com ho és aquest, solen estar de cara al públic, és […]

Primeros pasos del diseñador de salas

Una de las partes más importantes de Chef Manager, queremos que sea la interfaz de usuario. Hoy en día, un programa no debe ser «sólo» funcional, sino que debe ser sencillo de utilizar y debe ser «atractivo». Normalmente, los programas para hostelería como lo es este, suelen estar de cara al público, es por eso […]

Chef Manager: Introducción

Chef Manager, éste es el nombre (todavía no definitivo) de una de las aplicaciones que estamos desarrollando en Software Solutions. Esta aplicación está orientada a la gestión integral de restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, pubs y diversos negocios relacionados con la hostelería. La idea principal detrás de este producto es la de ofrecer una aplicación intuitiva […]