loader image

Software

Solutions

Som distribuïdors autoritzats de Visual Software, l’ERP multisectorial amb control del procés productiu

Tota empresa requereix una solució integrada per a totes les àrees administratives, logístiques i comercials. Visual ofereix tot això amb la possibilitat d’integrar, si és el cas, tot el procés productiu de l’empresa.

Opcionalment i en funció de les necessitats i peculiaritats de cada negoci es poden instal·lar tot un seguit de mòduls complementaris.

Evidentment es contempla l’obtenció de tots els documents exigits per les administracions i tots els tràmits electrònics habilitats poden ser efectuats de forma àgil, l’ERP roman constantment adaptat a les canviants normatives i s’implementen totes aquelles novetats que ajuden a agilitzar la gestió i la relació amb les administracions.

Control del cicle de fabricació amb escandalls de cost a partir de plantilles modificables, desglossats en múltiples nivells de tants ítems cadascun com calgui, ja siguin articles reals o ficticis, com a hores d’operari, màquina, etc.

Propostes que permeten la simulació de la producció i ordres de fabricació immediata o diferida a partir de tres períodes diferents lliures definibles per l’usuari. Incorpora càlculs de necessitats per proposta o període i inventari de materials en procés baix preu mitjà ponderat o últim preu de cost, llistats i consultes per pantalla, impressora o gravats en fitxer.

Les ordres poden modificar-se, així com contemplar components alternatius davant carència del que figura en plantilla.

Permet a més controlar fases de màquina, subcontractacions a tallers externs, així com la supervisió d’operaris sobre la base de la tasca realitzada.

Enllaça amb la gestió de comandes de clients, i permet obtenir anàlisis d’ordres de fabricació, parts de producció globals i detallats per operari, contemplant tant el que preveu com el realitzat, amb els seus corresponents desviacions, entre d’altres.

CRM – Customer Relationship Management

L’administració de la relació amb els clients, CRM, és part d’una estratègia de negoci centrada en el client. Una part fonamental de la seva idea és, precisament, la de recopilar la major quantitat d’informació possible sobre els clients, per poder donar valor a l’oferta. L’empresa ha de treballar per conèixer les necessitats dels mateixos i així poder avançar una oferta i millorar la qualitat en l’atenció.

El mòdul CRM permet, no solament el control i seguiment de la força de vendes, sinó que és una indispensable eina per a la seva organització i efectivitat en les seves accions comercials davant els clients, tant reals com potencials, mitjançant un exhaustiu control i seguiment de les oportunitats de negoci. Permet una total llibertat en la generació de les diferents accions comercials a efectuar. S’integra totalment amb l’ERP Visual permetent l’accés a les accions des de la pròpia fitxa mestra del client.

Es poden introduir accions comercials previstes i manté un historial de les ja realitzades amb els seus respectius informes per al seu seguiment. Permet l’automatització d’accions a fer mitjançant l’avaluació automàtica de paràmetres variables de cada client, incloent la possibilitat d’automatitzar l’enviament de correus electrònics als mateixos.

Es poden obtenir tants informes com es vulgui, tant relatius a l’activitat dels propis clients, com a les accions comercials efectuades i previstes tant per agent com per client i fins i tot per rutes de venda.

En definitiva es tracta d’un mòdul obert i flexible que li va a permetre un adequat seguiment comercial de clients i agents.

SRM – Supplier Relationship Management

De manera anàloga al CRM el SRM permet els mateixos controls, accions i seguiments amb els proveïdors

Accedir a la informació adequada, en el moment just, amb l’objectiu de prendre la decisió més convenient. Aquesta és l’essència de la Intel·ligència de Negoci, també anomenada Business Intelligence (BI).

Els actuals sistemes informàtics i bases de dades permeten emmagatzemar quantitats ingents d’informació, però, no és suficient recopilar informació, atès que és la interpretació i la presentació d’aquesta informació el que va a proporcionar valor afegit en el moment en què es planifica una estratègia empresarial.

El Quadre de Comandament Integral (Balanced Scorecard – BSC) planteja una millora en l’acompliment de les diferents activitats d’una empresa, basant-se en resultats mesurables.

El mòdul de Quadre de Comandament de Eurovin li permetrà organitzar tota la informació històrica i estadística, de manera que sigui mostrada d’una manera estructurat, permetent obtenir sense cap esforç tots els indicadors (KPI) i informacions necessaris per a una àgil presa de decisions .

El gestor documental permet l’arxiu, classificació, consulta i modificació de tots els documents associats a clients, agents, proveïdors, personal i gerència, facilitant notablement el control i documentació del sistema de qualitat, segons els requeriments de l’estàndard UNE-EN ISO 9001.

El sistema permet personalitzar el nivell d’accés de cada usuari als diferents grups de carpetes definits. D’això manera, es poden definir grups als quals únicament tinguin accés un conjunt definit d’usuaris.

Es podran generar tantes carpetes i sub-carpetes com es vulgui a fi de poder distribuir i classificar els documents de la manera més àgil possible.

Es permet associar informació complementària als documents d’una carpeta. Un cop definit el tipus informació que volem associar als documents de la carpeta, l’usuari ja pot imputar les dades corresponents.

Es poden emmagatzemar automàticament els documents de Compra-Venda associats a tercers en els seus corresponents carpetes, segons indiqui l’estructura de la gestió documental. Per exemple factures de venda a la carpeta de cada client, o comandes de compra a la carpeta de cada proveïdor. D’aquesta manera el gestor documental s’alimenta automàticament des de la pròpia gestió.

El sistema utilitzat per Visual Software i implementat en els seus ERP permet la facturació telemàtica, és a dir l’enviament per mitjans telemàtics de les factures, alhora que possibilita l’emissió de factures digitals mitjançant l’aplicació d’una signatura electrònica avançada.

Per a això s’utilitza com a document base un arxiu en format PDF, generat pel propi ERP de manera automàtica, que és una reproducció fidel del document factura, al qual se li afegeix la corresponent signatura digital avançada.

El mòdul eFactura visualitzarà una pantalla amb totes les eFacturas pendents de generació i enviament. Indicant en vermell aquelles que no poden tramitar-se a causa de l’absència de correu electrònic del client. Fent clic sobre una factura es podrà alternar el seu estat entre «emetre» i «no emetre» factura.

Els ERP de gestió, emmagatzemen gran quantitat de dades corresponents a l’activitat de l’empresa, que degudament gestionats, consultats i analitzats, constitueixen avui dia una informació imprescindible per a la presa de decisions tant dels responsables de cada departament, com de la pròpia gerència .

La dificultat rau justament en el necessari tractament i control permanent de tota la informació, que requereix normalment de la constant consulta de múltiples informes estadístics per poder fer un seguiment dels valors que desitgem controlar.

El mòdul de gestió i notificació d’alertes permet automatitzar aquesta tasca perquè s’efectuï d’una manera totalment desatès i d’una forma recurrent per poder així obtenir avisos en temps real.

D’aquesta manera l’usuari queda alliberat de la repetitiva tasca d’obtenció i anàlisi d’informes, deixant que sigui el mateix programa qui l’efectuï amb la cadència que estimem oportuna, i que en cas necessari notifiqui l’alerta a quants usuaris calgui.

La creació d’alertes es completa en tres simples passos on s’especifica què ha de controlar-se, amb quina freqüència ha d’efectuar-la comprovació i a qui i com ha de notificar en cas d’haver obtingut resultats positius en el control.

Cada alerta pot parametritzar perquè s’efectuï només durant un període concret o de forma indefinida, també pot desactivar en qualsevol moment per reactivar-quan es consideri oportú.

Es pot especificar el rang horari en què s’ha d’executar i la cadència, dins d’aquest rang, amb la qual s’ha de repetir el control, així com els dies de la setmana concrets en què ha d’efectuar la consulta.

El format i contingut de la notificació a enviar és enterament parametritzable podent-se enviar les dades en el cos del missatge i / o com a informació adjunta en formats Excel, PDF o arxiu de text.

Hi ha diverses característiques que formen part del nucli de Visual que permeten contemplar i agilitzar les relacions entre el celler i les grans superfícies, com són la possibilitat d’establir descomptes promocionals, de crear kits i controlar el packaging i l’escandall de productes de cadascun ells, alhora que determinades necessitats (opcionals) poden ser resoltes mitjançant la incorporació de mòduls addicionals.

Exemple d’això últim és el mòdul EDI que permet que els documents de venda, com són comandes, albarans, albarans logístics i factures siguin importats / exportats mitjançant «Electronic Data Interchange» (EDI), una opció d’intercanvi de documents àmpliament utilitzada per la gran distribució.

Sales Force Automation

Vendes, cobraments i rapports de visites sigui on sigui i fins i tot sense cobertura telefònica

Amb la incorporació d’aquest mòdul la força de vendes de l’empresa pot entrar qualsevol document de venda (comanda, albarà i / o factura), consultar i processar cobraments pendents, generar rapports de les seves visites, donar d’alta clients, consultar qualsevol dada de un client i / o article, i fins i tot activar el GPS per traçar la ruta a la pròxima visita de manera automàtica.

Funciona sota qualsevol dispositiu Android i IOS, ja sigui tablet o smartphone. Mitjançant un senzill gest es sincronitza amb l’ERP Visual via telefonia, enviant vendes, cobraments i rapports, i rebent les últimes actualitzacions de clients i productes.

Tota l’operativa diària pot efectuar-se sense necessitat de cobertura telefònica, a excepció de la sincronització amb l’ERP.

Dónde encontrarnos